ประชาสัมพันธ์ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

ข่าวสารพ่อนิโคลาส ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2012

ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจด้วยการเข้าเงียบแบบจิตภาวนา “ภาวนาด้วยใจสู่พระทัยพระเยซู”   เดือนละหนึ่งครั้ง

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ด้วยจิตตารมณ์พ่อนิโคลาส” เดือนละหนึ่งครั้ง ทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

เชิญพี่น้องเดินทางมาแสวงบุญที่สักการสถานได้ทุกวัน  เวลา 8.00 – 17.00 น.

 • สำหรับผู้ที่ต้องการมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ มิสซาเวลา 11.00 น.
 • สำหรับมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประจำเดือน ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน        มิสซาเวลา 19.00 น. หลังมิสซามีแห่พระธาต
 • สำหรับกลุ่มคณะ ฆราวาส , นักเรียนคาทอลิก ที่ต้องการแสวงบุญเป็นหมู่คณะ
 • ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกองค์กร

  ท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่สำนักงานสักการสถาน
  ติดต่อวัด : โทร 0-3429-2143, 0-3429-2148

VDO Presentation

Thai
Version

English
Version

French
Version

Italian
Version

Spianish
Version

Chinese
Version

Korean
Version

งานศึกษารายกรณี คุณพ่อนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี

 นักบุญ - นักโทษ ( 1 )

 นักบุญ - นักโทษ ( 2 )

การสถาปนาเป็นบุญราศี

  ข่าวสาร สักการสถาน บุญราศี คุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

 • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 61 ท่าน โดยการนำของคุณครู 4 ท่านได้มาแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดย คุณครูและนักเรียนมาถึงสักการสถานเวลา 9.00 น. และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสักการสถานเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง โดยมีคณะอาสาสมัครเพื่อนบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 3 ท่าน คือ คุณครูทัศนีย์ วีระสมวงศ์ คุณเรณู กิจประชุม และคุณบังอร กิจฉลอง ให้การต้อนรับและอธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์

                                                                                      
  อ่านต่อ...
   

 

 • คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จิตตาภิบาลสักการสถานบุญราศีฯ จัดมิสซาเทิดเกียรติและแห่พระธาตุบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสัตบุรุษมากมายที่มาร่วมพิธีในค่ำคืนนี้

                                                                                      
  อ่านต่อ...

 

 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 13.00น.-15.00 น. คณะผู้เรียนคำสอนศีลกำลัง วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี จำนวน 10 ท่าน เดินทางมาแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กิจบำรุง การแสวงบุญเริ่มด้วยการภาวนาส่วนตัวต่อบุญราศีนิโคลาสในวัดของสักการสถาน ต่อจากนั้นคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จิตตาภิบาลสักการสถาน ได้นำผู้แสวงบุญชมวีดิทัศน์ประวัติของบุญราศีนิโคลาสและสักการสถาน ต่อจากนั้นคุณพ่อได้ให้ความเข้าใจแก่ผู้แสวงบุญเกี่ยวกับนักบุญและบุญราศี กระบวนการแต่งตั้งนักบุญและบุญราศี ความหมายของการแสวงบุญ ความหมายของพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คุณธรรมบางประการของพ่อนิโคลาส  และนำผู้แสวงบุญชมพิพิธภัณฑ์ และภาวนาต่อพระธาตุของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
                                                                                      
  อ่านต่อ...
   
   

อ่านทั้งหมด

บทภาวนาขอบพระคุณ และขอพรพระเจ้า
เนื่องจากการสถาปนา บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี


ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้มีพระเมตตา เรียกคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์ และทำงานในพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในการไถ่กู้โลกให้รอด พระเยซูคริสตเจ้าเคยตรัสว่า "ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย" (ยน.15:13) คุณพ่อนิโคลาส ได้แสดงความรักดังกล่าว ในช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากของพระศาสนจักรในภูมิภาคนี้ คุณพ่อได้ตอบสนองพระกระแสเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ และอุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข็มแข็ง ไม่ย่อท้อแม้ถูกเบียดเบียน และถูกจองจำจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต


พระเจ้าข้า เป็นพระกรุณาหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์โปรดให้พระศาสนจักรประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ และยกย่องคุณพ่อให้เป็นบุญราศีในปีปีติมหาการุญ คริสตศักราช 2000 นี้ ต่อหน้าประชากรทั้งมวล เพื่อว่าคริสตชนชาวไทยจะได้มีตัวอย่างอันใกล้ชิดของชีวิตอันงดงามแห่งความเชื่อ และความศรัทธาภักดีต่อพระองค์ จะได้บังเกิดแรงบันดาลใจที่จะยึดถือคุณพ่อเป็นแบบฉบับ

พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ สำหรับคุณูปการอันประเสริฐสุดนี้ ขอให้พระเกียรติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงเผยแพร่ไปทั่วพิภพ ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอวิงวอนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดให้คุณพ่อได้รับการประกาศ เป็นนักบุญในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สักวันหนึ่งในภายภาคหน้าด้วย และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านทางคุณพ่อด้วยเถิด

ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน.

ก่อ.-    ขอบุญราศีนิโคลาส คุณพ่อที่รักยิ่งของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดภาวนาขอพระพร และพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า สำหรับการดำรงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นคงในพระเป็นเจ้า สามารถเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ในสังคมไทยด้วยเถิด

รับ.-    ช่วยวิงวอนเทอญ

เชิญพี่น้องเดินทางมาแสวงบุญที่สักการสถานได้ทุกวัน  เวลา 8.00 – 17.00 น.

 • สำหรับผู้ที่ต้องการมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ มิสซาเวลา 11.00 น.
 • สำหรับมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประจำเดือน ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน        มิสซาเวลา 19.00 น. หลังมิสซามีแห่พระธาต
 • สำหรับกลุ่มคณะ ฆราวาส , นักเรียนคาทอลิก ที่ต้องการแสวงบุญเป็นหมู่คณะ
 • ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกองค์กร

  ท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่สำนักงานสักการสถาน
  ติดต่อวัด : โทร 0-3429-2143, 0-3429-2148
   

ข่าวสารคนรักพ่อนิโคลาส

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2012

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2012

s_blessednicolas@hotmail.com Tel. 0-3429-2143, 0-3429-2148